Main content

KERESZTSÉG

Hogyan keresztelkedhetek meg?
Felnőtt korban a keresztelésre legalább egy éves felkészülés, ún. katekumenátus után van lehetőség.
Ezen időszak alatt a beavató szentségek (keresztelés, elsőáldozás, bérmálás) felvételére készülő személyek kis csoportokban kapnak meghívást a keresztény katekézis életre váltására, a megtérés elmélyítésére.

Jelentkezés: a plébánián lehet hivatali időben.

Mit tegyek, ha szeretném gyermekemet megkereszteltetni?
Azon gyermekek részére van lehetőség a keresztség kiszolgáltatására, akik a plébániánk területén laknak.
A keresztelő kitűzött időpontja előtt legalább 1 hónappal kell a plébánián jelentkezni. A keresztelésre felkészítő személyes beszélgetésre időpont egyeztetés alapján kerül sor. Fontos, hogy erre a beszélgetésre lehetőleg a férj és a feleség és a keresztszülők együtt jöjjenek el!
Más plébánia területéről akkor keresztelünk, ha a plébános engedélyt ad rá.

A keresztelés feltétele, hogy:
1.    a szülők (vagy gyámok) egyike személyesen kérje,
2.    megalapozott remény legyen a katolikus vallásban való nevelésre. (Ha ez a feltétel nem teljesül, a keresztséget a jog előírásai szerint a feltétel teljesüléséig el kell halasztani.)
A keresztelő időpontja:
A gyermekek keresztelését vasárnaponként 11 órakor tartjuk. Több gyermek keresztelése esetén közös ünnep keretében szolgáltatjuk ki a szentséget.

A keresztelőnek anyagi vonzata nincs.

Mi kell ahhoz, hogy keresztszülő lehessek?
A keresztelendőt a keresztény életben való növekedésben a keresztszülő segíti és kíséri. Gyermekkeresztelés esetén az ő feladata a szülők segítése a keresztény nevelésben. Személyét maga a keresztelendő vagy annak szülei választják. A keresztszülőknek a lakhely szerinti plébániájukról kell a keresztszülői tisztség vállalásához írásos engedélyt kérni.
A keresztszülő személye az alábbi feltételeknek kell, hogy megfeleljen:
1.    tizenhatodik életévét betöltött személy,
2.    katolikus vallású,
3.    megbérmált és elsőáldozást már végzett,
4.    éljen a hithez és a keresztszülői tisztséghez méltó életet: élő hitgyakorlata legyen, ha párkapcsolatban él, az legyen szentségileg rendezett
(Más vallású keresztények a keresztség tanújaként vállalhatnak szerepet.)
Amennyiben keresztszülői tisztségre kérnek fel valakit, s igazolásért jön hozzánk fontos, hogy a gyermekek hitoktatásban részesülnek. 

ELSŐÁLDOZÁS

Mikor és hogyan lehet a gyermekem elsőáldozó?
Az első gyónás és szentáldozás felvételére a gyermekek esetében is kétéves felkészítés után van lehetőség. Ennek rendes ideje az általános iskola második és harmadik osztálya, amit a negyedik osztály őszi félévében követ a szentségek felvétele.
A szentségek felvételének alapfeltétele:
1.    a hittanórákon való rendszeres részvétel,
2.    a vasárnapi szentmiséken való részvétel.
A templomunkban az iskolás hittanosok számára a vasárnapi 9.45 órai szentmise látogatását ajánljuk, mert ez kimondottan az ő korosztályuknak szól, és itt vannak jelen a hitoktatók is.
A szentmiséken való részvételt a hitoktatóktól beszerezhető miselátogató-kártyával kell igazolni, amelyet a szentmisét bemutató pappal vagy hitoktatóval kérünk mindig aláíratni.

Felnőttként hogyan lehetek elsőáldozó?
Felnőtt korban az elsőáldozásra 2 éves felkészülés, ún. katekumenátus után van lehetőség.
Ezen időszak alatt a beavató szentségek (keresztelés, elsőáldozás, bérmálás) felvételére készülő személyek kis csoportokban kapnak meghívást a keresztény katekézis életre váltására, a megtérés elmélyítésére.
Jelentkezni a plébánián lehet.

SZENTGYÓNÁS

Szentháromság Plébánia gyóntatási rendjében közöltük.
Hivatali időben a plébánián.
Betegek gyóntatása megbeszélés alapján bármikor.

BÉRMÁLÁS

Milyen módon lehetnék bérmálkozó?
A bérmálás szentségének felvételére kétéves ciklusban készítjük fel a fiatalokat. A felkészítés legkorábbi időpontja az általános iskola nyolcadik osztályától kezdődhet és a rá következő második év pünkösd táján van a bérmálkozás.
A szentség felvételének alapfeltétele:
1.    a felkészítő alkalmakon való rendszeres részvétel,
2.    a hitéletben való előrehaladásnak a személyes igyekezete.
A keresztény nagykorúság szentsége az egyházunk közösségébe való önálló felelősségteljes bekapcsolódást jelenti. Ezért rendkívül fontos a felkészítő alkalmakon kívül a plébániánk istentiszteleti, szeretetszolgálati és közösségi életével való találkozás is. Ezek megtapasztalásához közös programokat, számos kirándulást, egymással való találkozást, tábort szervezünk a jelentkező számára.
Ha a jelentkező személyes hite még nem érett meg a megerősítés szentségére, vagyis a bérmálkozásra, akkor javasoljuk, hogy a hitoktatás folytatása mellett később jelentkezzen a szentség felvételére. Ezen idő alatt ajánljuk számukra az ifjúsági hittanunkat, amelyen a középiskolás korosztályt érdeklő témákról beszélünk és számos vidám programot szervezünk egy jó hangulatú közösségben.

Ki vállalhat bérmaszülői tisztséget?
A bérmaszülő feladata, hogy a bérmálkozásra készülőt valósan és hatékonyan segítse a keresztény életben való elmélyülésben. Olyan személyt érdemes választani, aki a fiatal számára keresztény hite és életmódja alapján valóban példa lehet, aki iránt bizalommal tud lenni, aki elérhető távolságban él, és az alábbi feltételeknek is megfelel:
1.    16. évét betöltött katolikus keresztény,
2.    a bérmálkozás szentségében már részesült,
3.    rendszeresen részt vesz szentmisén,
4.    ha párkapcsolatban él, akkor egyházi házasságot kötött.
A választott személy alkalmasságáról a lakhelye szerinti plébánián kell igazolást kérni.
Amennyiben bérmaszülői tisztségre kérnek fel valakit, s igazolásért jön hozzánk, kérjük, hozza magával a legutóbb befizetett egyházközségi hozzájárulásról szóló nyugtát, illetve, ha iskoláskorú gyermekei vannak, igazolást a hitoktatótól, hogy a gyermekek hitoktatásban részesülnek.

HÁZASSÁG

Mit tegyünk, ha szeretnénk házasságot kötni?
Esküvőre személyesen jelentkeznie a jegyespárnak.
E jelentkezés alkalmával egy rövid elbeszélgetés, az adatok felvétele, és az esküvő tervezett időpontjának bejegyzése történik.
Az esketés egyik alapvető feltétele, hogy a jegyespár az esküvőig jegyes-oktatáson vegyen részt. A jegyes-oktatás ideje legalább három hónap.

Milyen dokumentumok, adatok szükségesek az esküvői jelentkezéshez?
A jelentkezési lap kitöltéséhez az alábbi adatok és dokumentumok szükségesek:
1.    személyes adatok (név, születés hely, idő, vallás, keresztelés helye, ideje, szülők neve, vallása, lakcím, telefon)
2.    tanúk adatai (név, születési név, vallás, lakcím)
Továbbá két katolikus fél esetén:
1.    a vőlegény és a mennyasszony három hónapnál nem régebbi kiállítású keresztlevele - ezt arról a plébániáról kell kikérni, ahol keresztelték őket;
2.    ha a jegyesek egyike sem lakik plébániánk területén, akkor valamelyik fél lakhely szerinti plébániájáról engedélyt, azaz elbocsátót kell kérni (a két keresztlevél már szükséges hozzá).
Ha az egyik fél katolikus, a másik nem (nem katolikus keresztény, más vallású, felekezeten kívüli):
1.    a katolikus fél három hónapnál nem régebbi keresztlevele - ezt arról a plébániáról kell kérni, ahol keresztelték őt;
2.    ha a katolikus fél nem lakik plébániánk területén, akkor a lakhely szerinti plébániájáról engedélyt, azaz elbocsátót kell kérni;
3.    a másik félnek nyilatkozattal igazolnia kell szabad állapotát (hogy nem házas);
4.    ha a másik fél özvegy, akkor elhunyt házastársa halotti anyakönyvének másolata szükséges;
5.    ha a másik fél elvált, akkor polgári házasságkötésének felbontásáról szóló okirat-másolata szükséges;
6.    ha a másik félnek érvénytelenített házassága volt, akkor az egyházi bíróság ítéletének másolata szükséges.

Mi kell ahhoz, hogy házassági tanú lehessek?
A katolikus vallású esküvői tanúknak a lakóhelyük szerinti plébániáról kell igazolást hozniuk, hogy vállalhatnak esküvői tanúi tisztséget.
Amennyiben esküvői tanúnak kérnek fel valakit, s igazolásért jön hozzánk, ha iskoláskorú gyermekei vannak, igazolást a hitoktatótól vagy a plébániától, hogy járnak hittanra.

BETEGEK KENETE

Kik kaphatják meg a betegek kenetét?
A betegek kenete - a hetedik a hét szentség közül - a beteg bátorítását is szolgálja. Általa a beteg a Szentlélek kegyelmét kapja, amely az egész embert segíti, megerősíti hitét és erőt ad, hogy betegségét erős lélekkel viselje, mi több, küzdjön is egészségéért, vagy pedig elfogadja a jó halál kegyelmét, ha Istennek ez az akarata. E kenetet veszélybe került hívőnek lehet érvényesen kiszolgáltatni, nem csak kifejezetten a halálveszély esetén.
A betegek kenete szentségben részesülhetnek mindazok, akik:
1.    betöltötték 60. életévüket;
2.    súlyos vagy tartós betegségben szenvednek;
3.    egészségi állapotuk súlyosabbá válása ezt indokolja.
A szentség felvétele előtt szentgyónás végzése szükséges!
Hogyan jelenthetem be beteg hozzátartozómat?
A szentség kiszolgáltatását a területileg illetékes plébánostól lehet kérni, de - amennyiben az nem elérhető - sürgős szükség esetén bármely környékbeli plébániáról.  A bejelentés személyesen a plébánián, vagy telefonon keresztül is intézhető.
Mit tegyek, ha szeretném a betegek kenetének szentségét felvenni?
A szentséghez járulni lehet:
1.    a betegek miséje keretében, márciusban, változó időpontban valósul meg (a szentmise pontos időpontjáról mindig az aktuális hirdetéseink adnak tájékoztatást);
2.    háznál súlyos vagy tartós betegség esetén, előzetes egyeztetés után;
3.    a kórházban súlyos műtétre készülve vagy sürgős szükség esetén.
Mindhárom esetben a plébánia telefonszámán lehet jelentkezni a szentség felvételére.
Tartósan beteg vagy idős híveinket kérésre minden hónap első péntekén is felkeressük otthonukban.

EGYHÁZI REND

Papi vagy szerzetesi hivatást érzek magamban, kihez fordulhatok ez ügyben?
Amennyiben papi vagy szerzetesi hivatást éreznek, akkor bármelyik szerzetes atyához fordulhatnak tájékoztatásért.